Centrum voor Informatie over de Media
Centre d'Information sur les Médias

Reglement van de Technische Commissies

Huishoudelijk reglement voor de Technische Commissies, goedgekeurd door de Raad van Bestuur van 01/07/99, gewijzigd op voorstel van het Bureau en goedgekeurd door de Raad van Bestuur op 26/01/2010.

Artikel 1 - Taak

Een belangrijk deel van de werking van het CIM hangt af van de kwaliteit van het werk dat de Technische Commissies leveren.

De taak van de Technische Commissies, die hen per volmacht wordt toegekend door en onder het gezag valt van de Raad van Bestuur, via de tussenkomst van de Directeur-Generaal van het CIM en de door hem gevolmachtigde Project Managers, is vierledig :

 1. de noden van de tripartite inzake informatie actualiseren en aanbevelingen formuleren voor de Raad van Bestuur in verband met de vragen waaraan men moet voldoen om te beschikken over de gegevens bestemd voor :

  de mediaplanning van de reclamebureaus, de mediacentrales en de adverteerders,

  de marketing van de regies en de media evenals voor de evaluatie van hun product
   

 2. de belangrijkste aangepaste methodologische opties uitkiezen en de lastenboeken van de uit te voeren studies opstellen en deze lastenboeken moeten de evaluatie criteria van de offertes bevatten
   
 3. op basis van een technische en financiële evaluatie aan de Raad van Bestuur de instelling of instellingen voorstellen aan wie de uitvoering van de vereiste studies moet worden toevertrouwd,
   
 4. bijdragen tot de opvolging van de lopende studies en er rechtstreeks of onrechtstreeks controle op uitoefenen.

Zoals hun naam al zegt, moeten de Technische Commissies de problemen voornamelijk vanuit een technisch standpunt benaderen.

Artikel 2 - Voorzitterschap van de technische commissies

1. Verkiezing van de Voorzitter

De Voorzitter van een Technische Commissie is afkomstig uit de categorie reclamebureaus / mediacentrales. De Bestendige Structuur van het CIM brengt de reclamebureaus / mediacentrales via de meest geschikte kanalen op de hoogte van de openstaande betrekkingen van voorzitter.

Het Bureau bestudeert de kandidaturen en legt ze, eventueel voorzien van zijn commentaar, voor aan de Raad van Bestuur die de Voorzitter verkiest.

Uiteraard bevatten de opdrachten van de Technische Commissies, naast technische aspecten, ook één of meer politieke aspecten. Daarom moet de Voorzitter van een Technische Commissie over een profiel beschikken dat technische capaciteiten, bij voorkeur op het gebied van plurimedia, met beheerderscapaciteiten combineert.

2. Mandaat van de Voorzitter

De Voorzitter van een Technische Commissie wordt verkozen voor een termijn van 3 jaar, die door de Raad van Bestuur voor een bepaalde termijn kan worden verlengd afhankelijk van de omstandigheden.

3. Rol van de Voorzitter

De rol van de Voorzitter van een Technische Commissie is :

 • een visie formaliseren op de studies waar de groep de verantwoordelijkheid voor de uitvoering en de opvolging van draagt,
 • er voor zorgen dat deze visie, zodra ze is goedgekeurd door de Commissie en bekrachtigd door de Raad van Bestuur, wordt nageleefd,
 • de taken van de Commissie organiseren en animeren,
 • verslag uitbrengen van de staat van vordering van de werken van zijn commissie, evenals zijn aanbevelingen voorstellen aan het Bureau en desgevallend aan de Raad van Bestuur.

4. Relaties met de instanties van het CIM

De Voorzitter van de Commissie werkt nauw samen met de Bestendige Structuur en meer bepaald met de overeenkomstige Project Manager die de Directeur-Generaal heeft aangesteld.

Wat de meer zuivere technische aspecten aangaat, is het aan de Bestendige Structuur van het CIM en meer bepaald de Directeur-Generaal, om het kader te bepalen en de nodige voorstellen te formuleren aan de Technische Commissie.

De meer politieke kwesties en conflictsituaties moeten, voor zover de Commissie niet tot een bevredigend compromis kan komen en indien de belangrijkheid dit vereist, door de Directeur-Generaal aan de Voorzitter van het CIM worden gemeld. Die zal de kwestie dan desgevallend voorleggen aan het Bureau of rechtstreeks aan de Raad van Bestuur.

De Voorzitter van een Technische Commissie mag contact opnemen met de Voorzitter van het CIM wanneer hij van oordeel is dat hij met een probleem te maken heeft waarvan hij de Voorzitter rechtstreeks op de hoogte moet brengen.

De Voorzitters van de Technische Commissies en de Project Managers van de Bestendige Structuur van het CIM worden regelmatig uitgenodigd op de vergaderingen van het Bureau om het comité op de hoogte te brengen van de activiteiten van hun Commissie en de staat van vordering van hun werken en om de coördinatie met de werken van de andere Commissies mogelijk te maken.

Wanneer een Technische Commissie niet wordt voorgezeten door een Bestuurder, kan de Voorzitter ervan, op initiatief van de Raad van Bestuur, de vergaderingen van de Raad van Bestuur bijwonen voor de kwesties die op haar opdracht betrekking hebben.

Artikel 3 - Samenstelling van de technische commissies

Het is van essentieel belang dat elke categorie van de tripartite correct vertegenwoordigd is.

De Technische Commissie is samengesteld uit personen die omwille van hun deskundigheid gekozen worden uit de leden van de drie categorieën :

 • media of regies,
 • adverteerders,
 • reclamebureaus en mediacentrales.

De Voorzitter van een Technische Commissie legt de samenstelling van zijn Technische Commissie voor aan de Raad van Bestuur. Elk voorstel tot wijziging van een Technische Commissie in werking moet via dezelfde procedure verlopen.

Elk lid van een Technische Commissie dat ophoudt met werken voor de werkgever bij wie hij in dienst was op het ogenblik van zijn benoeming, moet zijn mandaat ter beschikking van de Raad van Bestuur stellen.

De Raad van Bestuur kan correct gevolmachtigde vertegenwoordigers van beroepsverenigingen van een van de drie ledencategorieën vragen om deel uit te maken van een Technische Commissie.

Het kan dat iemand die geen lid is van het CIM gesuggereerd wordt omwille van zijn specifieke capaciteiten.

De leden van de Technische Commissies worden normaal voor twee jaar benoemd. Hun mandaat is hernieuwbaar.

Wanneer een Voorzitter aan het einde van zijn mandaat komt, legt hij de ontbinding van zijn Technische Commissie aan de Raad van Bestuur voor. De Voorzitter van een Technische Commissie kan echter, op elk ander moment, omwille van technische redenen of een gebrek aan stiptheid, zijn Commissie herschikken of een lid ervan vervangen. In dat geval moet hij zijn voorstel aan de Raad van Bestuur voorleggen.

De leden worden in eigen naam aangeduid en kunnen zich dus niet laten vertegenwoordigen.

De Directeur-Generaal van het CIM, de Project Manager of om het even wie van de door hem aangeduide medewerkers, nemen ambtshalve deel aan de vergaderingen van de Technische Commissie.

Artikel 4 - Principes in verband met de werken van de technische commissies

Hoewel de leden van een Technische Commissie afkomstig zijn uit een van de categorieën van de tripartite, moeten ze op elk moment het algemeen belang voor ogen houden. Ze nemen deel aan de werkzaamheden vanwege hun persoonlijke deskundigheid in de betrokken materie en niet als woordvoerder van hun werkgever.

Ieder lid van de Technische Commissie moet nauwgezet zijn plicht tot gereserveerdheid met betrekking tot de studies van zijn Commissie naleven. De leden van een Technische Commissie, die door hun opdracht de resultaten kennen van de studies van hun Commissie vóór die toegankelijk zijn voor de totaliteit van de intekenaars, worden gebonden door het beroepsgeheim in zijn ruimste en meest absolute betekenis.

De leden van een Technische Commissie moeten de vergaderingen van hun Commissie voldoende regelmatig bijwonen.

Een vergadering van een Technische Commissie kan slechts doorgaan indien minstens de helft van haar leden aanwezig is. De verhinderde leden worden verzocht de Bestendige Structuur van het CIM hiervan tijdig op de hoogte te brengen zodat de overige leden niet nodeloos tijd verliezen.

Bij het opstellen van de aanbevelingen die de Technische Commissies aan de beslissende instanties moeten voorleggen, moeten ze steeds de grootst mogelijke consensus nastreven. Indien men niet tot een behoorlijke consensus kan komen, zal de Voorzitter van de Technische Commissies de verschillende standpunten uiteenzetten voor het Bureau. In geval van stemming kunnen twee vertegenwoordigers van eenzelfde groep (twee bedrijven waartussen een relatie van meerderheidsaandeelhouder bestaat, of een uitgever en zijn exclusieve, externe regie) slechts één stem uitbrengen. Uiteindelijk is het de Raad van Bestuur die uitspraak zal doen over de voorstellen van de Technische Commissies.

Een Technische Commissie kan beslissingen die nodig zijn voor het vorderen van haar werken in overleg met de Directeur-Generaal van het CIM nemen.

Beslissingen van strategische orde moeten het voorwerp uitmaken van aanbevelingen aan de Raad van Bestuur.

De Technische Commissies leggen hun adviezen voor aan de Raad van Bestuur in de vorm die zij gepast achten, maar die verplicht een schriftelijk document in de 2 landstalen bevat. De originele versie die rechtsgeldigheid heeft, is de versie geschreven in de taal van de auteur. Vertalingen moeten de vermelding "vertaling" dragen.

Dit document moet minstens 5 werkdagen vóór de volgende vergadering van de Raad van Bestuur aan de leden van de Raad van Bestuur worden bezorgd.

De Technische Commissie moet de uitgebrachte adviezen motiveren door ze een individueel karakter te geven indien een of meer van haar leden hierom vragen.

De Commissie stelt een agenda van haar geplande vergaderingen op voor minstens drie maanden. In de mate van het mogelijke plant ze haar werken in functie van deze agenda. De kalender van de vergaderingen en hun geplande agenda worden openbaar gemaakt.

Tussen 2 vergaderingen van het Bureau uitgebreid met de Commissievoorzitters en de Project Managers, staat de Bestendige Structuur van het CIM in voor de coördinatie van de werken van de verschillende Commissies en brengt zij de Voorzitter van het CIM op de hoogte van eventuele geschillen.

De verslagen van de vergaderingen van de Technische Commissies worden opgesteld door de Bestendige Structuur van het CIM en worden binnen de 5 werkdagen die volgen op de vergadering ter goedkeuring aan de Voorzitter van de betrokken Technische Commissie overgemaakt.

Behalve bij bezwaar van de Voorzitter worden de verslagen binnen de 3 werkdagen aan de leden bezorgd.

Zodra de verslagen door de Technische Commissie zijn goedgekeurd, worden ze ter beschikking van de beheerders gesteld.

Artikel 5 - Financiële aspecten

Elke financiële verbintenis wordt ter godkeuring voorgelegd aan de Directeur-Generaal van het CIM, de Voorzitter van het CIM of de Raad van Bestuur, ieder binnen de begrenzingen van zijn bevoegdheid.

De werkingskosten voor elk van de Technische Commissies maken het voorwerp uit van een afzonderlijke begroting in het kader van de jaarlijkse begroting van het CIM. De werkelijk gemaakte kosten worden hierin verrekend.

Op dezelfde manier moet, bij de overhandiging van lastenboeken aan potentiële leveranciers, de Raad van Bestuur zich uitspreken over het feit of het gewenst is een werkgroep te vormen die belast is met het bestuderen van de offertes van de inschrijvers, het onderhandelen over deze offertes en het formuleren van de uiteindelijke aanbeveling aan de Raad van Bestuur. Deze werkgroep wordt samengesteld op voorstel van de Voorzitter(s) van de betrokken Technische Commissie(s), de Directeur-Generaal en het Bureau.

Artikel 6 - Plaatsbepaling

Behalve in uitzonderlijke gevallen hebben de vergaderingen van de Technische Commissies in de lokalen van het CIM plaats.

Artikel 7 - Diversen

Alle bepalingen waarvoor dit Huishoudelijk Reglement geen uitsluitsel biedt, vallen onder de bevoegdheid van de Raad van Bestuur en de toepassing van de statuten van de Vereniging.