Centrum voor Informatie over de Media
Centre d'Information sur les Médias

Titel 8 - Technische Commissies, reglementen en gespecialiseerde activiteiten

Art. 35 Voorzitterschap, samenstelling

Voor elk type studie of activiteit kan de Raad van Bestuur, voor zover nodig, een Technische Commissie oprichten.

Hij duidt haar vervolgens een Voorzitter aan.

Deze laatste stelt een lijst van personen samen, gekozen voor hun bekwaamheid, uit elk van de drie polen. Hij kan ook beroep doen op externe personen. Vervolgens legt hij zijn lijst voor aan de Raad van Bestuur die zijn keuze bevestigt of verwerpt.

Normaliter worden de leden van de Technische Commissies voor twee jaar benoemd. Hun mandaat kan vernieuwd worden. De Voorzitter van een Commissie kan echter op elk moment, om technische redenen of bij gebrek aan inzet, zijn Commissie herschikken of een lid vervangen. In dat geval moet hij zijn voorstel ter goedkeuring voorleggen aan de Raad van Bestuur.

Iedere Technische Commissie moet minstens een vertegenwoordiger tellen van het type medium waarop de studie betrekking heeft, behalve indien er geen kandidaturen zijn.

De Algemene Directeur en/of één van zijn medewerkers nemen ambtshalve deel aan de vergaderingen van de Technische Commissies.

Op initiatief van de Voorzitter van het CIM kan de Voorzitter van een Technische Commissie worden uitgenodigd om vergaderingen van de Raad van Bestuur bij te wonen die onderwerpen behandelen die betrekking hebben op zijn opdracht. Hij zal echter geen inspraak in de beslissingen van deze Raad Krijgen.

Art. 36 Reglement

Elke Technische Commissie stelt aan de Raad van Bestuur de principes en werkmethodes voor volgens dewelke ze haar toevertrouwde activiteit zal uitoefenen. Na eventuele aanpassingen bekrachtigt de Raad van Bestuur deze voorstellen, die vanaf dan het Reglement van deze Technische Commissie vormen.

Bij de voorbereiding en de uitvoering van elke studie moet de Technische Commissie die ermee belast is, elke betrokken onderneming horen die daarom verzoekt. Indien die onderneming dit uitdrukkelijk vraagt, moeten haar opmerkingen en het gemotiveerde advies van de Technische Commissie schriftelijk aan de Voorzitter van de Raad van Bestuur worden meegedeeld. Die brengt dan de leden van de Raad van Bestuur op de hoogte.

De Technische Commissies leggen hun adviezen voor aan de Raad van Bestuur in de vorm die zij gepast achten maar die noodzakelijkerwijze een schriftelijk verslag bevat. De uitgebrachte adviezen dienen gemotiveerd te zijn, en geïndividualiseerd als één van hun leden erom vraagt.

Art. 37 Diensten / gebruik, verspreiding door de leden van de gegevens van het CIM

De gegevens en de publicaties van het CIM zijn eigendom van de vereniging ; ze zijn strikt vertrouwelijk en worden uitsluitend aan het gebruik van de leden voorbehouden volgens de modaliteiten die door deze statuten, het Huishoudelijk Reglement en de beslissingen en reglementen van de bevoegde organen worden vastgesteld.

De leden mogen de gegevens, hen door het CIM bezorgd, gebruiken in het kader van hun activiteiten. Ze mogen die gegevens echter niet verhandelen, noch tegen betaling, noch gratis.

Bovendien zal elke Technische Commissie aan de Raad van Bestuur de lijst van de ledencategorieën waartoe de diensten, werken en publicaties van haar studie zich uitdrukkelijk richten, ter goedkeuring moeten voorleggen.

Art. 38 Vertrouwelijk karakter van de gegevens / deontologie

Het Bureau waakt over de deontologie betreffende de norm aangehaald in artikel 37 al. 2, welke het interpreteert telkens als het om een voorafgaand advies gevraagd wordt, alsook bij elk incident dat betrekking heeft op die norm en die hem ambtshalve of na een klacht wordt voorgelegd.

Een Disciplinaire Kamer ad hoc zal uitspraak doen over de beroepen die tegen de adviezen van het Bureau worden ingediend, alsook over elke materie die het Bureau aan haar beslissing overlaat.

De Disciplinaire Kamer wordt voorgezeten door een beroepsmagistraat of, bij gebrek, door een onafhankelijke advocaat aangeduid door de Raad van Bestuur. Deze wordt bijgestaan door vier bijzitters die eveneens door de Raad van Bestuur, uit zijn leden, worden gekozen :

  • twee bestuurders uit de pool media,
  • één bestuurder uit de pool adverteerders,
  • één bestuurder uit de pool tussenpersonen.

De Disciplinaire Kamer doet uitspraak hetzij door een beslissing te nemen, hetzij door het advies van het Bureau te bevestigen of aan te passen ; in voorkomend geval mag zij een vonnis uitspreken die een disciplinaire sanctie oplegt. De disciplinaire sancties kunnen gaan tot een voorstel tot uitsluiting en worden in het Huishoudelijk Reglement bepaald.

Art. 39 Cessie en overdracht van de gegevens door het CIM aan derden

In afwijking van artikel 37 al.1, mogen bepaalde modaliteiten van gebruik en/of van financiering en/of van verspreiding van werken en publicaties aan derden door de Raad van Bestuur worden vastgelegd.

Art. 40 Diensten / gebruik

Kentekens, studies en inlichtingen die het CIM toebehoren of van het CIM uitgaan mogen slechts gebruikt worden volgens de voorwaarden bepaald door de Raad van Bestuur.